Tall de tub petit

El tub petit: la necessitat de gran precisió

A Planes hem apostat per un servei que a alguns clients els resulta difícil de trobar: el tall de precisió en tub de diàmetre petit.

Tenim reservada part de la maquinària de tall amb disc a tubs d'entre 6 i 8 mm de diàmetre. L'elevat volum de peces amb què poden manejar aquestes màquines de tall amb disc permet treballar el tub petit amb gran rapidesa, processant nombroses peces alhora.

El resultat és un tall net, amb molt poca rebava, que després només caldrà polir en el procés de desbarbat i netejat per vibració.

El tall de tub petit s'usa sobretot en la indústria automobilística, en aplicacions per al motor, o varetes a l'interior dels seients, per exemple.

Versatilitat en l'acabat

Tub petit VS tub de gran diàmetre

En el tub petit la rebava i el tall no precís són especialment problemàtics, especialment en el de poc gruix. Per aquest motiu necessita un tipus de tall que tingui gran precisió i produeixi una mínima rebava, a més de fer-se amb rapidesa perquè el tub de poc gruix no es deformi. D'altra banda, també necessita poder treballar amb grans volums de producció a la vegada, ja que per contra necessitaria una gran inversió de temps a la màquina i resultaria molt més car.

El tub de gran diàmetre, segons el gruix, el diàmetre i la longitud, es pot tallar amb làser, amb disc o amb serra de cinta. La serra de cinta és el mètode que requereix més temps de serrat i que té menys precisió, per la qual cosa no és indicat per a tub petit. El tall per làser cada vegada permet treballar amb diàmetres més petits, però encara no permet el tall en diàmetres entre 6 i 8 mm.

Avantatges del tall de tub petit:

  • Gran precisió fins i tot en tub de petit diàmetre: ±0.5 mm
  • Permet treballar tubs de diàmetres entre 6 i 8 mm
  • Major productivitat
  • Acabat de qualitat, amb una mínima rebava
  • Major estalvi econòmic
Vull demanar informació

Especificacions tècniques

Servei Materials Tipus de tub que pot tallar Dimensions del tub que pot tallar Gruix del tub que pot tallar Toleràncies Longitud de la peça acabada
Tub petit Ferro, acer inoxidable Rodó Ø 6-120 mm 0,5-1,5 mm ±0,5 mm ±5-10.000 mm

Per què recórrer a Planes per al tall de tub petit?

Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector.

Tenim la millor infraestructura per oferir solucions eficients.

Oferim qualitat i bon servei a preus molt competitius.